DIGITAL CAMERA

                     วัดหน้าพระธาตุ เดิมชื่อวัดหัวเมือง หรือวัดศีรษะเมือง ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดหน้าพระธาตุ สันนิษฐานว่าพื้นที่บริเวณนี้น่าจะเป็นที่ตั้งของเมืองสิงห์บุรีเก่า                       จะมีองค์พระปรางค์สูง 8 วา  ทำเป็นรูปครุฑ อสูรถือกระบอง ประดับอยู่เหนือชั้นเชิงบาตร ภายหลังมีการเสริมเติมแต่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบศิลปะอยุธยาตอนต้น โดยการก่ออิฐเป็นซุ้มจร ทั้ง 4 ด้าน ฐานศิลาแลงขึ้นไปก่อด้วยอิฐย่อมุมทาง ปรางค์กลีบขนุน ก่อด้วยอิฐ ทิศตะวันออกขององค์ปรางค์มีพระวิหารหลวง ทิศตะวันตกเป็นพระอุโบสถ และมีเจดีย์กลมเรียงรายหลายองค์ เป็นสถาปัตยกรรมของอยุธยาตอนปลาย                      การสร้างปรางค์เป็นคติที่สืบทอดมาจากวัฒนธรรมเขมร แต่มีวิวัฒนาการให้มีรูปทรงทีสูงเพรียวขึ้นทั้งส่วนฐาน เรือนธาตุ และยอดปรางค์ องค์ปรางค์ สร้างอยู่บนเนินดินสูง สันนิฐานว่าบริเวณนี้เป็นที่ตั้งวัดสำคัญของเมืองสิงห์บุรี                               วัดหน้าพระธาตุ ตั้งอยู่ในเขตบ้านพลับ ตำบลจักรสีห์ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี ห่างจากวัดพระนอนจักรสีห์ไปทางทิศตะวันตก 500 เมตร   วัดหน้าพระธาตุแต่เดิมจัดเป็นวัดร้าง    แต่ปัจจุบันมีพระภิกษุจำพรรษาอยู่บ้าง เดิมชาวบ้านเรียกวัดหัวเมือง …                  วัดหน้าพระธาตุได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน เมื่อปี พ.ศ.2478       [...]

อ่านต่อ